تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

اخبار و اطلاعیه های مرکز
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1391

اطلاعیه جهت مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی پیوسته

به اطلاع پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان پردیس بحرالعلوم می رساندمدارک مورد نیاز برای ثبت نام طبق اطلاعیه سازمان سنجش می باشد

درصورت افزدون مدارک بیشتر برای ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نماید

در صورت ناقص بودن مدارک ثبت نام بعمل نمی اید 

ارائه رسید پستی تائیدیه تحصیلی نظام قدیم وتائیدیه پیش دانشگاهی به مدارک اضافه شود

1-     هریک از پذیرفته‌شدگان می‌بایست بر حسب مورد یکی از موارد ذیل را درزمان ثبت نام ارائه نمایند:
- اصل ‌مدرک گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک برگ تصویر آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
-  اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه ویا داوطلبان دارای مدرک شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با نضمام یک برگ تصویر آن که بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
-   اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن (که تا تاریخ 31/6/91 اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی بانضمام یک برگ تصویر آن که نوع  رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
تبصره: با توجه به برگزاری امتحانات مرحله نهایی دوره پیش دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه ، در صورتی که پذیرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد لازم مبنی بر ارائه گواهی پیش دانشگاهی تا سه هفته بعد از پایان تاریخ ثبت نام (حداکثر 15مهر ماه) اخذ شود.بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا این تاریخ قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان لغو می گردد.و چنانچه پذیرفته شده ای بدون اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا تاریخ 31/6/91 به تحصیل ادامه دهد در مرحله ای از تحصیل که باشد اخراج و تبعات ناشی از آن به عهده شخص داوطلب می باشد.
- اصل ‌مدرک‌و ‌یاگواهی ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جدیدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ برای داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بانضمام‌یک‌برگ‌تصویرآن‌که بخش و شهرستان‌محل اخذمدرک تحصیلی دیپلم نظام جدیدوسال ما قبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.
- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه(ریاضی‌فیزیک،علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) هریک از سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و1390 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است.
تذکر مهم: مطابق مصوبات جلسات چهاردهم و شانزدهم کار گروه ماده 4 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) در آزمون سراسری سال 1391، سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی سالهای 1384 تا 1390 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است حداکثر تا میزان 25 %  با تاثیر مثبت در گزینش نهایی اعمال شده است.
- اصل مدرک ویاگواهی دانش آموختگان دوره های معادل (دارندگان مدرک معادل کاردانی )  به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای‌گسترش‌آموزش‌عالی وزارت علوم،‌تحقیقات و فنآوری برگزار شده‌باشد و مدارک معادل آنان موردتاییدوزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تایید می باشد.بدیهی است در صورت پذیرش در مقطع کاردانی قبولی آنان لغو خواهد شد.
تبصره‌- دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ ماده‌ 29 آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ معادل‌ کاردانی‌ (اعم از کاردانی ‌عمومی‌ و یا کاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب‌کامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ کل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشکل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارا میباشندو  منحصراً می‌توانند در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌ خود پذیرفته‌ شوند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند کلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یکجا به‌ انجام‌ برسانند.
-  اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ   اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثرتا تاریخ31/6/91  مشخص شده باشد، بانضمام‌تصویر آن.
- اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ   اخذ مدرک ‌کاردانی (حداکثرتا تاریخ31/6/91)  مشخص شده باشد، بانضمام‌تصویر آن.
تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می باشد لذا این دسته از پذیرفته شدگان(دارندگان مدرک مذکور) می توانند در مقطع کارشناسی به ادامه تحصیل بپردازندبدیهی است که دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذیرش در دوره کارشناسی پیوسته مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی دورهای کاردانی ،‌ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76 قابل معادل سازی نمی باشد.
- اصل یا گواهی سال اول ، دوم وسوم دبیرستان ویا هنرستان برای دارندگان مدرک دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش که در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.
2-  ارائه‌اصل‌گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر(طرح لایحه نیروی انسانی)برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک ‌کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی ‌که ‌پایان ‌طرح‌ نیروی‌انسانی‌آنان تا تاریخ 31/6/91  و یا 30/11/91 باشد.
3- اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
4- اصل کارت ملی بانضمام 2 برگ تصویر از پشت و روی آن..
5- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده درسال جاری.
6- مدرکی‌ که ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه ‌آنها را با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحه 33 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (دفترچه شماره یک)  مشخص کند(برای برادران). 

۷-ارائه رسید پستی تائیدیه تحصیلی نظام قدیم وتائیدیه پیش دانشگاهی